Thursday, August 20, 2009

Hukum Sedekah Pahala Amalan Kepada Si Mati

-Oleh Ust Zaharuddin Abd Rahman

Soalan:-

Apakah hukum seseorang menghadiahkan pahala amalan ibadahnya kepada orang mati iaitu seperti membaca al-Fatihah buat si mati dan seumpamanya, tidak kira samada dari kalangan ahli keluarganya atau selainnya?

Adakah pahala tersebut sampai kepada si mati?


Jawapan :

Sebelum menjawab persoalan ini, adalah terlebih baik kiranya pembaca dapat memahami bahawa amal ibadat seseorang terbahagi kepada 3 jenis :-

1) Amal Ibadah Badaniah semata-mata : Iaitu ibadat yang dilakukan oleh tubuh semata-mata seperti solat, puasa, membaca Al-Quran dan lain-lain.

2) Amal ibadah Maliah : Iaitu amal ibadat berbentuk harta semata-mata, seperti zakat, sedeqah.

3) Amal ibadah yang mengandungi unsur Badaniah (dilakukan oleh tubuh) dan Maliah(berbentuk harta) serentak contohnya seperti Haji.

Maka bagi menjawab persoalan di atas, secara umumnya seperti berikut :-

A. Para ulama ahli sunnah wal jama'ah telah bersepakat bahawa sesetengah amalan boleh di hadiahkan pahalanya kepada orang lain. Ia adalah amalan berikut:-
(Rujuk : Hasyiah Ibn Abidin , 1/605 ; Nihayatul Muhtaj , 6/92 ; Mughni al-Muhtaj , 3/96 ; al-Mughni, 2/567 )

1. Sedekah harta dan yang sepertinya.
2. Doa & istighfar.
3. Apa-apa jenis Ibadat yang boleh diwakilkan. (seperti haji)

Antara dalil utama mereka adalah:-

1. Erti firman Allah : "Dan mereka yang datang selepas kumpulan itu berdoa: Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang sebelum kami telah beriman" ( Al-Hasyr : 10 )

2. Firman Allah ertinya : "Dan pintalah ampun bagi dosa kamu dan dosa orang mukmin" ( Muhammad : 19 )

3. Bertanya seorang sahabat kepada Nabi SAW ertinya: "Ya Rasulullah SAW,sesungguhnya ibuku telah meninggal. Adakah jika aku bersedekah untuknya, maka pahala sedekah ini dapat memberi manfaat kepadanya? Nabi SAW menjawab: Ya'"
-(Riwayat Abu Daud & Tirmidzi ; Imam Tridmidzi mengatakannya Hasan ; juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan sedikit berbeza lafaz tetapi ertinya sama)

4. Seorang lelaki bertemu Nabi SAW lalu bertanya: "Ibu telah meninggal, dan ada meninggalkan harta tetapi ia tidak membuat sebarang wasiat terhadap hartanya, adakah jika aku menyedekahkan hartanya, maka dosanya boleh terhapus? Nabi menjwab : Ya"
- (Riwayat Muslim , Nasaie , Tirmidzi dan lain-lain)

Hasil kefahaman dari dalil-dalil di atas :

1. Doa seorang muslim kepada yang lain samada hidup atau mati, adalah boleh membantu saudaranya dalam bentuk syafaat, sebagaimana kata Imam Al-'Iz bin Abd Salam: "Doa adalah suatu bentuk syafaat (bantuan) yang diharuskan buat ahli keluarga dekat dan rakan yang jauh"
- (Qawa'id Al-Ahkam , 1/135 ).

2. Amalan sedekah harta boleh memberi manfaat kepada si mati. Bagaimanapun Imam As-Syawkani (w 1255 H) dan Syeikh Muhd Rashid Ridha (w 1354 H) berpendapat, amalan sedekah ini khas untuk anak si mati sahaja. Menurut mereka, sedekah dari orang asing tidak sampai pahalanya kepada si mati.
- (Lihat Nayl awtar , 4/99).

Bagaimanapun Imam An-Nawawi (w 676 H) serta jumhur ulama sebelum as-Syawkani telah pun membawa hujjah bahawa sedeqah yang bukan dari anak juga boleh sampai kepada si mati dengan dalil berikut :-

1) Ijma', ia telah ditegaskan oleh Ibn Quddamh (w 620 H), An-Nawawi dan Ibn Khathir (w 776 H)

2) Telah sabit dalam hadis bahawa Nabi SAW telah mengiakan pelupusan hutang beberapa orang sahabat, walaupun ia di bayar oleh bukan ahli keluarga si mati.

B. Adapun amalan-amalan lain terutamanya dari kumpulan amalan berbentuk badaniah semata-mata dan berbentuk gabungan antara amalan tubuh dan harta, para ulama terbahagi kepada dua kumpulan besar, ia seperti berikut : -

Majoriti ulama berijtihad mengatakan ianya tidak boleh dihadiah dan tidak sampai kepada si mati jika dihadiahkan. Ia adalah pandangan Imam As-Syafie dan sebahagian besar ulama mazhab Syafie, ia juga pandangan Imam Malik, Imam Izzudin Bin Abd Salam.

Antara dalil utama kumpulan ulama yang melarang ini adalah seperti berikut:-

1) Ertinya : "Dan sesungguhnya setiap manusia tidak akan memperolehi kecuali apa yang diusahakan"
-( An-Najm : 39 )

2) Ertinya : "Dan tidaklah seseorang berusaha (beramal) kecuali ia akan memperolehinya, dan tidaklah seseorang kamu menanggung dosa dan beban orang lain"
- (Al-An'am : 164 )

3) Hadith Nabi ertinya : "Apabila mati anak Adam, terputus semua amalannya kecuali tiga perkara : Sedekah jariah, ilmunya yang dimanfaatkan orang selepas kematiannya, dan anaknya yang soleh yang mendoakannya"

Bagaimanapun, Mazhab Hanafi, Hanbali secara umum dan sekumpulan kecil dari mazhab Maliki, ulama mutaakhirin dari mazhab Syafie dan Imam Al-Qurtubi pula berpendapat : Harus dan pahala seluruh jenis ibadat sampai kepada si mati, iaitu jika ia diniatkan hadiah kepadanya. Ini beerti menurut ijtihad kumpulan ulama ini, semua ibadat seperti solat, puasa, haji, membaca Al-Quran, sedekah harta, doa dan lainnya, akan sampai pahalanya kepada si mati. Imam al-Qurtubi mengatakan bahawa sedekah tidak semestinya dengan harta"
-(Al-Bahr al-Raiq,3/64 cet dar al-Kitab al-Islami; At-Tazkirah fi Ahwal al-Akhirah, 1/101)

Manakala Imam Ahmad Bin Hanbal secara peribadi pula mempunyai pandangan pertengahan antara kedua kumpulan di atas dimana beliau berijtihad HARUS menyedekahkan pahala membaca al-Quran kepada si mati.

Imam Ahmad mengatakan ertinya : "Dan apa jua amalan taqarrub yang telah dibuat dan dijadikan pahalanya kepada si mati yang Muslim, maka ia telah memanfaatkan si mati, insyaAllah, dan orang Islam di setiap zaman dan tempat berkumpul dan membaca Al-Quran serta menghadiahkan pahalanya kepada si mati mereka tanpa sebarang bantah"
- (Al-Mughni, 2/566)

Ijtihad beliau disokong oleh sebahagian daripada ulama mazhab Syafie seperti Imam Ibn Solah, Al-Muhib at-Tabari lain-lain. Imam Ibn Quddamah Al-Hanbali (w 620 H) berkata : "Sejak turun temurun di setiap zaman, muslim berkumpul dan membaca Al-Quran serta mendoakan pahalanya kepada muslimin yang telah meninggal. Nabi SAW pernah bersabda bahawa si mati di azab dengan sebab ratapan dan raungan si hidup, maka tiada sebab mengapa Allah menghalang pahala kebaikan sedangkan azab boleh sampai kepada si mati"
-(Rujuk al-Mughni, 2/226 cet Dar Ihya at-Turath al-Arabi)

Secara ringkas antara dalil-dalil kumpulan ulama yang membolehkan ini adalah hadith-hadith yang menyebut tentang keharusannya dalam jenis ibadah Puasa, Haji, Doa, Istighfar dan lain-lain, yang mana menurut ijtihad mereka ia termasuk secara langsung atau tidak dalam bentuk ibadah badaniah semata-mata dan juga gabungan badaniah (tubuh) dan harta. Berdasarkan dalil ini mereka mengkiaskan kepada semua jenis ibadah.

Demikianlah, beberapa pandangan para ulama muktabar ahli sunnah wal jama'ah dalam tajuk ini. Kesemua mereka berijtihad dalam memahami dalil-dalil. Maka dalam hal ini, justeru kiranya ada individu yang melakukannya, tidak harus kita menolaknya secara putus (qat'ie) kerana mereka juga mempunyai dalil walaupun dalil mereka di anggap lemah oleh yang menolak (kecualilah jika terdapat unsur-unsur bid'ah terhasil dari perkara-perkara luar). Apa yang penting adalah menghormati hasil ijtihad para ulama yang berkelayakan.

Sebagai penutup, suka saya memetik kata Ibn Taymiah : "Sah dari Nabi SAW bahawa baginda mengarahkan bersedekah kepada si mati, juga berpuasa untuknya , maka sedekah untuk si mati adalah termasuk dari kalangan amalan soleh. Bagaimanapun bukanlah dari kebiasaan para ulama salaf dan sahabat apabila solat sunat, puasa, haji dan membaca al-Quran, mereka menghadiahkan kepada muslimin yang telah mati, justeru adalah terlebih baik jika manusia menuruti jalan mereka kerana ia adalah lebih baik dan sempurna."
- (Fatawa al-Kubra , 3/38 cet dar al-kutub al-ilmiah)

Justeru, saya merasakan adalah lebih baik menghabiskan usaha si hidup untuk menghadiah pahala-pahala yang pasti sampai kepada si mati sahaja. Bagaimanapun, sesiapa yang ingin memegang ijtihad ulama yang mengharuskan, saya kira ia bukanlah masalah yang besar.

Wallahu'alam.

No comments:

Post a Comment