Friday, May 1, 2009

Allah Maha Pengampun

Abdullah bin Ishaq Al Jauhari menceritakan kepada kami Abu Ashim memberitahukan kepada kami, Katsir bin Faid memberitahukan kepada kami, Said bin Ubaid memberitahukan kepada kami dia berkata:-

Aku mendengar Bakar bin Abdillah Al Muzani, ia berkata: Anas bin Malik memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Allah Yang Maha Suci dan Tinggi berfirman: "Hai anak cucu Adam. Selama kamu berdoa dan memohon kepada Ku pasti Aku ampuni dosa-dosa mu dan aku tidak peduli. Hai anak cucu Adam! Seandainya dosa mu mencapai awan di langit kemudian kamu memohon ampun kepada KU, pasti Aku ampuni dosa-dosa mu dan Aku tidak peduli. Hai anak cucu Adam! Sesungguhnya seandainya kamu datang kepada Ku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menjumpai Ku dengan tidak menyekutukan Ku dengan sesuatu, pasti Aku mendatangi mu dengan ampunan sepenuh bumi pula."

- Hadis Sunan At Tirmidzi Jilid 5. Hadis Nombor 3608.

No comments:

Post a Comment