Saturday, September 12, 2009

Adakah Darah Najis?

Soalan:-

1. Adakah darah itu najis.?
2. Adakah sah ibadat seseorang apabila ada setitik darah pada baju yang dipakainya ketika melakukan ibadat?

Jawapan:-

Jumhur ulamak termasuk mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’ie dan Hanbali) berpandangan; darah adalah najis.

Mereka berdalilkan firman Allah (bermaksud); “Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi - kerana sesungguhnya ia adalah kotor”.
- (al-An’am; 145)

Menurut jumhur ulamak, ungkapan “sesungguhnya ia adalah kotor” adalah merujuk kepada semua benda-benda yang disebut sebelumya iaitu bangkai, darah yang mengalir dan daging babi.

Namun Imam As-Syaukani menyanggahi pendapat jumhur, di mana menurut beliau, darah tidaklah najis kecuali darah haid sahaja. Najisnya darah haid adalah berdalilkan hadis Nabi s.a.w. yang menyuruh agar dicuci darah haid. Asma’ binti Abu Bakar r.a. menceritakan: "Seorang wanita datang kepada Nabi s.a.w. dan bertanya; “Ya Rasulullah s.a.w.. Jika salah seorang dari kami pakaiannya terkena darah haid, apa yang perlu ia lakukan?”. Nabi menjawab; “Gosok dengan air dan basuhlah/cucilah, kemudian pakailah ia untuk mengerjakan solat”.
-(Riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim).

Darah-darah lain tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya, maka ia kekal atas hukum asalnya iaitu suci. Adapun ayat di atas, Imam Syaukani berpendapat, ungkapan “..sesungguhnya ia adalah kotor..” hanya merujuk kepada daging babi sahaja, bukan merujuk kepada semua benda haram yang disebut sebelumnya. Ini kerana dhamir (gantinama) yang digunakan ialah dhamir mufrad (satu) bukan jama’ (banyak). Sekalipun benda-benda yang disebut dalam ayat di atas haram dimakan, tetapi (menurut beliau) yang haram tidak semestinya najis. Haram atau halal sesuatu adalah berdasarkan nas. Begitu juga, najis atau tidaknya sesuatu juga perlu berdasarkan nas. Jika tidak ada nas, ia kekal atas sifat asalnya iaitu suci. Yang disebut oleh nas (ayat) di atas sebagai najis (kotor) secara jelas ialah daging babi sahaja berpandukan dhamir mufrad tersebut.[1]

Mengenai soalan kedua iaitu adakah sah ibadah (solat) seseorang jika di pakaiannya terdapat setitik darah, para ulamak juga ada perbezaan pandangan:-

1. Ulamak-ulamak mazhab Syafi’ie dan Hanbali menegaskan; batal solatnya dan wajib diulangi kerana ia menunaikan solat dalam keadaan tidak memenuhi syarat sahnya iaitu bersuci. Adapun sangkaannya semasa sedang solat –bahawa ia bersih dari najis-, maka sangkaan itu tidak dikira kerana telah terbukti salah. Kaedah Fiqh menyebutkan: “Tidak diambil kira sangkaan yang telah ternyata salahnya”.

2. Menurut mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah; tidak batal solatnya jika najis (darah) itu sedikit iaitu kurang dari kadar keluasan satu dirham (duit 10 sen). Jika najis itu banyak (iaitu melebihi keluasan satu dirham), batallah solat dan wajib diulangi semula.

3. Ada ulamak berpandangan; tidak batal solatnya secara keseluruhannya sama ada najis itu sedikit atau banyak jika kewujudan najis (darah) pada pakaian itu tanpa disedari. Mereka berdalilkan hadis dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. yang menceritakan; “Suatu hari kami mengerjakan solat bersama Nabi s.a.w. Di tengah solat, Nabi s.a.w.menanggalkan dua kasutnya dan meletaknya di sebelah kirinya. Melihat berbuatan Nabi itu, kami pun turut melakukannya. Selesai solat, Nabi bertanya; “Kenapa kamu semua menanggalkan kasut?”. Kami menjawab; “Kami melihat kamu melakukannya, maka kami pun turut melakukannya”. Nabi berkata; “Di tengah solat tadi, Jibril datang kepadaku dan memberitahu bahawa di kasutku terdapat najis/kekotoran, maka kerana itulah aku menanggalkannya. Jika seseorang kamu datang ke masjid, hendaklah ia menterbalikkan dua kasutnya dan memerhatikannya; jika ia nampak ada najis, hendaklah ia menggosoknya ke tanah, kemudian bolehlah ia menunaikan solat dengan memakai kasutnya itu”
- (Riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud).

Berkata Imam al-Khattabi; hadis ini menjadi dalil bahawa sesiapa menunaikan solat sedang di pakaiannya terdapat najis yang tidak diketahuinya, maka solatnya adalah sah dan tidak perlu ia mengulanginya”.

Selain Imam al-Khattabi, ulamak yang berpandangan serupa ialah Imam Ibnu Taimiyyah. Di dalam al-Fatawa al-Kubra, Imam Ibnu Taimiyyah menegaskan; “Sesiapa menunaikan solat dengan ada najis (di pakainnya) kerana lupa atau tidak tahu, tidak perlu ia ulangi solatnya”.

Wallahu a’lam.

Rujukan;

1. Ad-Darari al-Madhiyyah, Imam as-Syaukani, halaman 18.
2. Bidayatul-Mujtahid, Imam Ibnu Rusyd, 1/100.
3. Al-Fatawa al-Kubra, Imam Ibnu Taimiyyah, 5/327.
4. Fiqh at-Toharah, Dr. Yusuf al-Qaradhawi, hlm. 20.

Nota Kaki;

[1] Menurut Imam as-Syaukani, perkara-perkara yang ada dalil Syarak menyebutnya sebagai najis ialah;
1. Tahi dan air kencing manusia
2. Air liur anjing
3. Tahi binatang (khusus kepada tahi kuda, baghal dan kaldai sahaja menurut beliau)
4. Darah haid (lain dari darah haid (iaitu darah biasa) tidak najis menurut beliau).
5. Daging babi

Hanya lima di atas sahaja –menurut Imam Syaukani- yang mempunyai dalil yang jelas dari Syarak tentang kenajisannya. Selain darinya adalah khilaf di kalangan ulamak” (Ad-Darari al-Madhiyyah, halaman 18).


Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

No comments:

Post a Comment