Friday, November 13, 2009

Bersuci Untuk Orang Sakit

Soalan 1:

Bagaimana cara orang sakit di hospital, yang badannya penuh wayar dsbnya, untuk mengambil wuduk?

Jawapan:

Jika ia mampu menggunakan air (yakni air tidak memudaratkan badannya atau tidak merasai sakit apabila terkena air), bantulah dia untuk mengambil wuduk. Utamakan anggota-anggota wuduk yang wajib sahaja iaitu muka, dua tangan hingga siku, kepala dan kaki.

Mula-mula, suruh dia niat. Kemudian, ratakan air secara sederhana ke anggota-anggota wuduknya; iaitu ambil air dengan tapak tangan dan ratakan ke anggota wuduknya. Tidak perlu menjirusnya. Jika ia tidak mampu mengguna air, memadai dengan tayammum iaitu menyapukan debu tanah ke muka dan dua tangannya.

Wallahu a'lam.

Posted by USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL

Soalan 2:

Cara Bersuci Ketika Dibalut Anggota? Seorang yang tercedera lalu anggota dibalut, apakah yang dia perlu lakukan untuk berwuduk atau mandi wajib?

Jawapan:

Dalam masalah ini, kebanyakan ulama menyatakan: Dia hanya perlu menyapu air pada balutan berkenaan. Dia tidak perlu menyampaikan air pada kulit di bawah balutan tersebut. Bab ini dipanggil al-Mash ‘ala al-Jabirah wa al-‘Isabah iaitu menyapu di atas balutan patah dan luka.

Namun begitu oleh kerana hadith-hadith dalam masalah ini kesemuanya tersangat daif, ini seperti yang dinyatakan oleh para ulama hadith seperti al-Baihaqi, dan tegaskan lagi oleh al-Albani dalam Tamam al-Minnah, maka berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini.

Apa yang dapat dirumuskan dari perbahasan para ulama fekah, ialah dua pendapat yang mudah diikuti;

Pertama: Hanya perlu sapu di atas balutan tersebut. Dia tidak diwajibkan berwuduk sebelum memakai balutan tersebut. Ketika berwuduk atau mandi wajib dia hanya perlu sapu air di atas balutan tersebut, tanpa perlu membasuhnya, atau melalukan air di bawahnya, atau menanggalkannya. Inilah pendapat terpilih daripada kebanyakan ulama Fekah.
- (‘Abd al-Karim Zaidan, Al-Mufassal fi Ahkam al-Mar`ah, jld 1, m.s. 140, Beirut: Muassasah al-Risalah 1994).

Kedua: Disebabkan hadith-hadith dalam perkara ini terlalu daif, maka terdapat ulama fekah yang berpegang kepada tidak wujud hukum sapuan atas balutan patah atau luka. Sebaliknya anggota yang cedera, atau dibalut tersebut tidak perlu sebarang sapuan atau basuhan kerana telah gugur kewajipan syarak ke atas anggota tersebut. Ini pendapat yang dikemukakan oleh al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi (wafat 456H). Kata beliau ketika memberikan alasan pandangannya : “Dalilnya firman Allah:

(maksudnya) “Allah tidak bebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia terdaya”.

Juga sabda Nabi s.a.w: “Apabila aku perintah kamu dengan sesuatu perintah, maka datangilah ia dengan kadar kemampuan kamu”
- (Riwayat al-Bukhari)

Berdasarkan dalil al-Quran dan al-Sunnah, sesuatu kewajipan gugur apabila yang seseorang tidak mampu. Maka gantian kepada yang gugur itu hendaklah berasaskan syarak. Syarak pula tidak wajib diikuti kecuali adanya dalil daripada al-Quran atau sunnah. Namun, tiada dalil al-Quran atau sunnah yang menggantikan basuhan dengan sapuan atas balutan patah atau ubat bagi anggota yang tidak mampu dibasuh”.
- ( Ibn Hazm al-Andalusi, Al-Muhalla, jld 1, m.s. 316, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah t.t)

Salah satu pendapat atas boleh untuk diamalkan dan lebih mudah dari seseorang terikat dan taksub kepada mazhabnya sehingga akhir meninggalkan solat. Pendapat al-Imam Ibn Hazm lebih praktikal secara hujah dan perbandingan. Memudahkan hal ini adalah baik dari memberikan pendapat mazhab yang lemah lagi menyusahkan pesakit sehingga kemungkinan mereka meninggalkan solat.

ALLAH LEBIH MENGETAHUI
Dr. Mohd Asri Zainul Abidin

No comments:

Post a Comment